Prawo administracyjne


Prawo administracyjne zarówno w sposób bezpośredni reguluje obowiązki i uprawnienia obywateli, jak również oddziałuje na obywateli w sposób pośredni wprowadzając regulacje prawne w zakresie stosowania norm prawa administracyjnego w formach prawem przewidzianych, przykładowo w formie decyzji administracyjnej. Prawo administracyjne regulują zarówno akty prawne rangi ustawowej (w głównej mierze Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), jak i pozaustawowej.

Usługi świadczone przez Kancelarię, a skupiające się na problematyce prawa administracyjnego obejmują m.in.:

  1. reprezentację osób fizycznych oraz podmiotów prawa gospodarczego w postępowaniach administracyjnych przed organami administracyjnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  2. przygotowanie środków odwoławczych od wydawanych w ramach postępowania administracyjnego rozstrzygnięć,
  3. pomoc w uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju pozwoleń (przykładowo: zezwoleń, koncesji, licencji, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania budynku),
  4. reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  5. reprezentację w sprawach zmiany imienia lub nazwiska,
  6. pomoc w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt dla cudzoziemców,