Usługi


Prawo cywilne


Śmigielski i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska oferuje usługi prawne z zakresu prawa cywilnego. Doradzamy we wszelkich kwestiach prawnych dotyczących nieruchomości – posiadamy bogate doświadczenie w sprawach w przedmiocie zasiedzenia, ochrony własności, immisji, sporów sąsiedzkich, rozgraniczenia, zniesienia współwłasności, rozliczenia nakładów, a także w sprawach wieczystoksięgowych oraz tzw. lokalowych. Udzielamy wsparcia na każdym etapie – zarówno na etapie przedsądowym,  sądowym, jak i egzekucyjnym. Współpracujemy z notariuszami i wspieramy Klientów również na etapie zawierania wszelkich umów (sporządzamy projekty umów, opiniujemy je, wyjaśniamy wszelkie wątpliwe kwestie).
Więcej >

Prawo gospodarcze i handlowe - Adwokat Śmigielski Łódź


Prawo gospodarcze reguluje więzi gospodarcze pomiędzy przedsiębiorcami (w każdej formie prowadzenia działalności gospodarczej), a także między przedsiębiorcami a państwem w zakresie relacji handlowych.
Więcej >

Obsługa prawna firm i przedsiębiorców - adwokat Śmigielski Łódź


Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga podporządkowania się wielu wymogom prawnym. Ze względu na stopień ich skomplikowania, a także częstotliwość zmian w zapisach, obsługę prawną firm najlepiej powierzyć profesjonalistom. Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Oferujemy wsparcie doświadczonych prawników, dzięki którym Państwa firma będzie realizować cele biznesowe zgodnie z obowiązującym prawem. Dzięki wsparciu Kancelarii skutecznie zabezpieczą Państwo swoje interesy, będą podejmować trafne, strategiczne decyzje biznesowe przy minimalnym ryzyku. Oferta Kancelarii Adwokackiej to stała obsługa prawna, do której mają Państwo bieżący dostęp, ale również doradztwo prawne i obsługa prawna przedsiębiorstw przy jednorazowych projektach.
Więcej >

Windykacja należności - adwokat Śmigielski Łódź


Procedura windykacyjna to szereg działań mających na celu wyegzekwowanie spłaty długu przy pomocy środków określonych w obowiązujących przepisach prawa. Upraszczając. Głównym celem windykacji jest skłonienie dłużnika do uregulowania należności. Podmiotem realizującym działania windykacyjne może być wierzyciel lub jego pełnomocnik.
Więcej >

Prawo rodzinne - sprawy rodzinne - adwokat Śmigielski Łódź


Prawo rodzinne to dziedzina prawa, która reguluje stosunki zarówno osobiste jak i majątkowe między małżonkami, rodzicami, dziećmi, a także stosunki prawne wynikające z przysposobienia, opieki lub kurateli.
Więcej >

Prawo karne


Obejmuje przepisy dotyczące odpowiedzialności za przestępstwa tj. czyny zabronione pod groźbą kary, opisane m. in. w części szczególnej Kodeksu karnego charakteryzujące się szkodliwością społeczną w stopniu większym niż znikomy.
Więcej >

Prawo administracyjne


Prawo administracyjne zarówno w sposób bezpośredni reguluje obowiązki i uprawnienia obywateli, jak również oddziałuje na obywateli w sposób pośredni wprowadzając regulacje prawne w zakresie stosowania norm prawa administracyjnego w formach prawem przewidzianych, przykładowo w formie decyzji administracyjnej. Prawo administracyjne regulują zarówno akty prawne rangi ustawowej (w głównej mierze Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), jak i pozaustawowej.
Więcej >

Prawo budowlane - adwokat Śmigielski Łódź


Prawo budowlane to dziedzina prawa regulowana przez prawo administracyjne, w szczególności przez ustawę Prawo budowlane. Ustawa zawiera zbiór przepisów normujących działalność, która obejmuje sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Określa ona również zasady działania w tej dziedzinie organów administracji publicznej.
Więcej >

Prawo podatkowe


Prawo podatkowe jest to dziedzina prawa regulująca stosunki między jednostką a Państwem, której celem jest ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków.
Więcej >

Prawo pracy - adwokat Śmigielski Łódź


Prawo pracy- gałąź prawa zajmująca się regulacją ogółu praw i obowiązków z zakresu stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron tego stosunku. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, zaś pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Więcej >

Prawo wykroczeń - wykroczenia - adwokat Śmigielski Łódź


Obejmuje przepisy dotyczące odpowiedzialności za wykroczenia, tj. czyny zabronione przez ustawę obowiązującą w czasie ich popełnienia (opisane przede wszystkim w części szczególnej Kodeksu wykroczeń) pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany, charakteryzujące się społeczną szkodliwością chociażby w stopniu znikomym.
Więcej >

Prawo bankowe - obsługa prawna frankowiczów - Adwokat Śmigielski Łódź


W zakresie prawa bankowego wyróżnimy prywatne prawo bankowe, znane jako prawo umów bankowych, które reguluje zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z instytucjami bankowymi oraz prawo bankowe publiczne odnoszące się do powszechnie obowiązujących zasad funkcjonowania instytucji bankowych.
Więcej >

Prawo medyczne


Gałąź prawa regulująca relacje prawne pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu opieki zdrowotnej, tj. pacjentem a podmiotem medycznym, a także stosunki bezpośrednio między pacjentem a lekarzami, ratownikami medycznym lub pielęgniarkami.
Więcej >

Prawo transportowe


Prawo transportowe to dziedzina prawa zajmująca się regulacjami dotyczącymi przemieszczania się osób, a także przewożenia przez osoby rzeczy różnymi środkami transportu. Za źródła prawa transportu można uznać regulacje zawarte w ustawach szczególnych, takich jak Kodeks Cywilny, Prawo Lotnicze, Prawo Pocztowe, Kodeks Morski, zaś przede wszystkim – Ustawę prawo przewozowe oraz Ustawę Prawo o ruchu drogowym. Regulacje prawa transportowego znajdujemy także w przepisach o charakterze administracyjnym. Kancelaria obsługuje sprawy dotyczące prawa przewozowego, lotniczego, ale także morskiego i kolejowego. Dysponujemy doświadczeniem w zakresie spraw z branży transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej.
Więcej >

Prawo kontraktów sportowych


Prawo sportowe to dziedzina prawa o dynamicznej ścieżce rozwoju, która nie jest jednak wyodrębniona jako samodzielna gałąź prawa. Swoim zakresem obejmuje nie tylko przepisy powszechnie obowiązujące ale również dotyczy uregulowań wewnętrznych obowiązujących w danych organizacjach. Dotyczy przede wszystkim funkcjonowania szeroko pojętych instytucji sportowych oraz indywidualnych zawodników.
Więcej >

Prawo lotnicze


Prawo lotnicze to jedna z gałęzi prawa regulująca stosunki prawne w lotnictwie cywilnym pomiędzy osobami fizycznymi jak i prawnymi (w  tym przewoźnikami lotniczymi, firmami ubezpieczeniowymi). Cechą charakterystyczną prawa lotniczego jest szeroko rozumiana problematyka opierająca się w głównej mierze o prawo międzynarodowe.
Więcej >

Prawo geologiczne i górnicze


Podstawowym źródłem prawa niniejszej problematyki pozostaje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze. Zgodnie z treścią ww. ustawy - określa ona m. in. zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, prac geologicznych, podziemnego składowania dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów.
Więcej >

Prawo ubezpieczeniowe


Prawo ubezpieczeniowe reguluje organizację i zasady działalności Ubezpieczycieli a także zakres uprawnień i obowiązków uczestników stosunków ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń społecznych. Kancelaria świadczy obsługę prawną z zakresu prawa ubezpieczeń poprzez reprezentację w sporach z ubezpieczycielami na etapie postępowania likwidacyjnego, jak również w toku postępowań sądowych zarówno w sprawach związanych z ubezpieczeniem dobrowolnym i obowiązkowym, jak również w zakresie ubezpieczeń społecznych.
Więcej >

Odszkodowania i zadośćuczynienia - adwokat Śmigielski Łódź


Wypadek komunikacyjny? Błąd w sztuce lekarskiej? Wypadek przy pracy? Naruszenie dóbr osobistych? Jeżeli przydarzyła się Państwu choć jedna z wyżej wymienionych sytuacji mogą domagać się Państwo odszkodowania za szkodę majątkową i zadośćuczynienia za cierpienie fizyczne i szkodę moralną.
Więcej >

Rozwód - pomoc prawna adwokat Śmigielski Łódź


Małżeństwo, choć niezwykle piękne, stanowi jeden z najbardziej wymagających rodzajów związku. Niestety, jak pokazuje praktyka, nierzadko ma miejsce sytuacja, w której jeden lub obydwoje ze współmałżonków dąży do zerwania więzów lub po prostu dawne uczucia wygasły i małżonkowie nie żyją już „ze sobą” tylko „obok siebie”. Jeśli – pomimo starań – nie udaje się osiągnąć satysfakcjonującego obie strony porozumienia, wówczas rozwiązaniem może okazać się rozwód lub separacja.
Więcej >

Prawo spadkowe - spadki - adwokat Śmigielski Łódź


Śmierć bliskiej osoby, niezależnie od okoliczności, jest trudnym i pociągającym za sobą wiele zmian doświadczeniem. Z prawnego punktu widzenia sytuacja ta nakłada na nas szereg obowiązków, a jednym z najważniejszych jest przeprowadzenie postępowania spadkowego i uregulowanie sytuacji majątkowej po zmarłym przodku.
Więcej >

Wypadki komunikacyjne (zadośćuczynienie i odszkodowanie)


Co do zasady osobie poszkodowanej na skutek wypadku komunikacyjnego przysługuje od zobowiązanego do naprawienia szkody stosowne odszkodowanie  (m. in. w postaci zwrotu wydatków uiszczonych w związku z leczeniem poszkodowanego, odszkodowanie za utracony zarobek poszkodowanego).
Więcej >

Odszkodowanie za szkody komunikacyjne - adwokat Śmigielski Łódź


Prawnicy ze Śmigielski i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska od wielu lat specjalizują się w sprawach powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi – zarówno w sporach z ubezpieczycielami, PBUK-iem, jak i posiadaczami pojazdów mechanicznych. Kancelaria reprezentuje zarówno poszkodowanych w wyniku wypadku komunikacyjnego, jak i firmy skupujące roszczenia przysługujące poszkodowanym. Wielokrotnie reprezentowaliśmy również podmioty, wobec których roszczenia odszkodowawcze z tytułu wypadku komunikacyjnego były kierowane. Klienci korzystają z naszego wsparcia zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i sądowego. Kancelaria na swoim koncie posiada kilka tysięcy spraw przeprowadzonych z sukcesem. Współpracujemy z rzeczoznawcami samochodowymi, którzy pomagają w racjonalnym oszacowaniu rozmiarów szkód.
Więcej >

Wypadki komunikacyjne (koszty z tytułu najmu pojazdu zastępczego oraz holowania)


W związku z jednolitym stanowiskiem sądów powszechnych, a także Sądu Najwyższego, w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym spowodowanym przez osobę trzecią, jak również wynikającymi ze złego stanu nawierzchni drogowej, gdzie uszkodzeniu uległ pojazd w stopniu uniemożliwiającym dalsze jego korzystanie i nie ma możliwości korzystania z innego pojazdu, poszkodowanemu przysługuje prawo do najmu auta zastępczego przez cały czas trwania likwidacji szkody, zarówno częściowej, jak i całkowitej, a także prawo do żądania zwrotu kosztów holowania uszkodzonego auta.
Więcej >