Prawo wykroczeń


Obejmuje przepisy dotyczące odpowiedzialności za wykroczenia, tj. czyny zabronione przez ustawę obowiązującą w czasie ich popełnienia (opisane przede wszystkim w części szczególnej Kodeksu wykroczeń) pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany, charakteryzujące się społeczną szkodliwością chociażby w stopniu znikomym.

Najważniejszym zbiorem przepisów regulujących zasady odpowiedzialności za wykroczenia, w tym ustalających katalog wykroczeń czy rodzaje kar należy ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Przepisy procedury na wszystkich etapach postępowania reguluje natomiast ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w odpowiednim zakresie ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

Usługi świadczone przez Spółkę w zakresie prawa wykroczeń dotyczą w szczególności:

  1. występowania w charakterze obrońcy obwinionego na wszystkich etapach postępowania min. w sprawach o zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (art. 86 Kodeksu wykroczeń), prowadzenie pojazdu w staniu po użyciu alkoholu (art. 87 Kodeksu wykroczeń) czy naruszenie przepisów w ruchu drogowym (art. 97 Kodeksu wykroczeń)
  2. występowania w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
  3. występowania w imieniu Klienta w sprawach z zakresu prawa wykonawczego (min. sprawy o orzeczenie zastępczej kary aresztu za grzywnę).