Prawo rodzinne


Sprawy rodzinne to niezwykle delikatne kwestie, których rozstrzyganie wymaga odpowiedniego podejścia. Często postępowania z tego zakresu nacechowane są dużą dawką emocji, które w efekcie determinują podejmowane przez obie strony działania. Dlatego warto zdecydować się na wsparcie profesjonalisty, Adwokata od spraw rodzinnych, który wykorzystując wiedzę i doświadczenie pomoże osiągnąć zamierzony rezultat przy najmniejszych kosztach. Zarówno tych materialnych, jak i psychicznych.

Prawo rodzinne to dziedzina prawa, która reguluje stosunki zarówno osobiste jak i majątkowe między małżonkami, rodzicami, dziećmi, a także stosunki prawne wynikające z przysposobienia, opieki lub kurateli. Regulacje te wchodzą w skład prawa cywilnego i są ujęte w Kodeksie Rodzinnym i opiekuńczym.

Prawo rodzinne posiada podstawowe zasady, które są wytycznymi dla wszelkich zapisów prawnych tego działu. Należą do nich:

 1. zasada dobra dziecka – dobro dziecko powinno być główną wytyczną dla wszystkich decyzji podejmowanych, które są oparte na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,
 2. zasada dobra rodziny – polskie prawo powinno przede wszystkim dbać o dobro rodziny i zapewnić nienaruszalność tej podstawowej komórki społecznej,
 3. zasada trwałości małżeństwa – zapewnienie warunków, które sprzyjają trwałości pożycia małżeńskiego,
 4.  zasada równości małżonków – zarówno mężczyzna, jak i kobieta mają równe prawa we wszystkich aspektach życia,
 5. zasada monogamii – uniemożliwienie zawierania małżeństw osobom, które już w związku małżeńskim są.

Prawo rodzinne reguluje przede wszystkim kwestie małżeńskie oraz relacje między rodzicami a dziećmi. Przedmiotem zapisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego są m.in.:

 • sprawy rozwodowe,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa,
 • podział majątku,
 • kontakty z dzieckiem,
 • władza rodzicielska i jej zakres (jej powierzenie lub ograniczenie),
 • separacje,
 • adopcja.

Sprawy rodzinne to przede wszystkim szeroki zakres zależności między bliskimi sobie osobami. Prawo rodzinne z kolei chroni prawa małżeńskie, stosunki między rodzicami i dziećmi. Jeśli interesy którejkolwiek ze stron zostają naruszone, to warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. Zapewniamy dyskrecję i profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania.

 

Zakres działań w obszarze prawa rodzinnego

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje pełne zaangażowanie, profesjonalizm oraz wsparcie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, do których należą sprawy o:

 • rozwód – z orzekaniem o winie obojga małżonków i bez orzekania o winie,
 •  separacje, zniesienie separacji,
 •  ustalenie nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa,
 •  podział majątku wspólnego, majątkowych umów małżeńskich, zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej,
 •  świadczeń alimentacyjnych na rzecz byłego małżonka,
 •  ustalenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny, ustalenia wartości majątku,
 • ustalenia pochodzenia dziecka – ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • alimenty, obniżenie, podwyższenie alimentów, w tym egzekucja alimentów, ustalenie obowiązku alimentacyjnego za wygasły,
 • władzy rodzicielskiej – uregulowania kontaktów z dzieckiem, ustalenia miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, przyznania, ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Ponadto, świadczymy również pomoc w sprawach dot. przysposobienia, pieczy zastępczej, ubezwłasnowolnienia.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego to sprawy, które cechują się wysokim poziomem trudności i skomplikowania, a wynika to często z trudnych przeżyć i doświadczeń niezwykle emocjonalnych dla każdego klienta. Dla Adwokata podstawowym założeniem i nadrzędnym celem jest, by chronić dobro i interesy osoby reprezentowanej.

Kancelaria Adwokacka poprzez ciągły i intensywny rozwój, zyskuje ogromne i wieloletnie już doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych, dlatego zapewnia wsparcie oraz profesjonalne i indywidualne podejście do każdej powierzonej nam przez Państwo sprawy.

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oferujemy udzielanie rzetelnych i kompleksowych porad prawnych, przygotowywanie pism, gromadzenie dowodów, obsługę postępowań sądowych i przedsądowych.