Windykacja


Procedura windykacyjna to szereg działań mających na celu wyegzekwowanie spłaty długu przy pomocy środków określonych w obowiązujących przepisach prawa. Upraszczając. Głównym celem windykacji jest skłonienie dłużnika do uregulowania należności. Podmiotem realizującym działania windykacyjne może być wierzyciel lub jego pełnomocnik.

Windykacja należności jest procesem, który składa się z kilku etapów. Każdy z nich wymaga podjęcia odpowiednich działań, których celem jest odzyskanie przez wierzyciela należnych mu środków. Co do zasady windykację dzielimy na trzy etapy:

 • etap windykacji polubownej (miękka windykacja należności) – opiera się na próbie podjęcia kontaktu z dłużnikiem i przypomnieniu mu niespłaconych należnościach, na tym etapie wierzyciel lub firma windykacyjna wykonuje telefony, wysyła wezwania do zapłaty,
 • postępowanie sądowe – jeśli działania podjęte na etapie windykacji polubownej nie przyniosą rezultatu, to wierzyciel może skierować sprawę do sądu, dłużnik o wszczęciu postępowania zostaje poinformowany w korespondencji sądowej,
 • postępowanie egzekucyjne – jego rozpoczęcie wymaga złożenia przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji, oprócz tego niezbędne jest posiadanie sądowego nakazu zapłaty.

Skuteczna windykacja to czasochłonny proces, którego powodzenie w dużej mierze zależy od wiedzy i doświadczenia. Dlatego niezwykle ważne jest, aby obsługa prawna w tym zakresie była na najwyższym poziomie.

 

Kancelaria windykacyjna – zakres pomocy prawnej

Kancelaria prawna zajmuje się szeroko pojętą windykacją, która przede wszystkim polega na legalnym odzyskiwaniu należności od dłużników poprzez podejmowanie różnego rodzaju czynności adekwatnych do indywidualnych spraw Klientów. W imieniu i na zlecenie Klientów oraz w ramach cesji wierzytelności egzekwujemy należności zarówno od firm jak i od osób prywatnych. Przede wszystkim, dla dobra naszych Klientów, stawiamy na monitoring wierzytelności, oceniając stan zadłużenia, dobierając odpowiednie narzędzia do możliwości spłat zadłużenia dłużników oraz prewencje. Kancelaria wykorzystuje również tzw. windykację miękką, tj. przeprowadza rozmowy z dłużnikiem, które w efekcie mają zmotywować go do zapłaty bądź wynegocjowania dogodnych warunków spłaty zaległości.

Oferujemy kompleksową obsługę firm oraz osób prywatnych w postępowaniu windykacyjnym w sprawach dot. m.in.:

 • windykacji należności wynikających z faktur, zawartych umów, należności zasądzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, również na koszt dłużnika,
 • profesjonalne zastępstwo w trakcie trwania negocjacji, w postępowaniu przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,
 • zabezpieczenie majątku dłużnika,
 • windykację należności od podmiotów zagranicznych,
 • odpowiedzialności członków zarządu spółki za wierzytelności spółki,

 

Kompleksowa obsługa firm w zakresie windykacji należności

Skuteczna windykacja należności i długów, to oferta Kancelarii kierowana przede wszystkim do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dla których polubowne zaspokojenie dotychczasowych roszczeń okazało się nieskuteczne jak również tych, którzy są zainteresowani wdrożeniem procesów zapewniających systematyczny spływ należności.

Usługi windykacyjne Kancelarii obejmują m.in. takie czynności, jak:

 • analiza i przygotowanie dokumentacji,
 • sporządzenie pozwu i pism procesowych,
 • reprezentowanie w negocjacjach,
 • ustalenie składników majątku dłużnika,
 • reprezentowanie przed sądem,
 • reprezentowanie przed organem egzekucyjnym.