Prawo pracy


Prawo pracy to gałąź prawa zajmująca się regulacją ogółu praw i obowiązków z zakresu stosunku pracy pracownika i pracodawcy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, zaś pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Do powstania stosunku pracy może dość na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania (nominacji),
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Przedmiotem zainteresowania prawa pracy są m.in. kwestie powstania, ustania, zmiany stosunku pracy, obowiązki oraz prawa pracownika i pracodawcy, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, urlopy, w tym urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, urlopy wypoczynkowe, urlopy bezpłatne, uprawnienia związane z urodzeniem dziecka, dyskryminacja w miejscu pracy, rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy oraz uzyskiwanie odszkodowań za wypadki przy pracy.

Nasz zespół posiada doświadczenie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, reprezentując zarówno pracowników jak i pracodawców przed sądem I i II instancji. Świadczymy pomoc prawną w sprawach dot. dyskryminacji w miejscu zatrudnienia, mobbingu, dochodzenia zapłaty należnego wynagrodzenia, zapłaty za nadgodziny, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu regulacji wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, przygotowywania umów oraz kontraktów menadżerskich.

Kancelaria świadczy również usługi z zakresu spraw odszkodowawczych za wypadek przy pracy, spraw dotyczących rozwiązania stosunku pracy, przywrócenia do pracy, zakazu konkurencji.

 

Pomoc prawna naszej Kancelarii w zakresie prawa pracy

Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna z zakresu prawa pracy obejmuje m.in. takie kwestie jak:

 • dochodzenie zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę, godziny nadliczbowe, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • czas pracy,
 • sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy,
 • sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, jak również regulacji wewnątrz zakładowych takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania,
 • sprawy dotyczące zakazu konkurencji w trakcie trwania, jak i po ustaniu stosunku pracy,
 • sprawy dotyczące mobbingu,
 • dyskryminacja w zatrudnieniu,
 • uprawnienia związane z rodzicielstwem,
 • zatrudnienie pracowników młodocianych,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy.