Prawo pracy


Prawo pracy– gałąź prawa zajmująca się regulacją ogółu praw i obowiązków z zakresu stosunku pracy pracownika i pracodawcy jako stron tego stosunku. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, zaś pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Do powstania stosunku pracy może dość na podstawie:

 • umowy o pracę
 • powołania
 • wyboru
 • mianowania (nominacji)
 • spółdzielczej umowy o pracę

Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna z zakresu prawa pracy obejmuje m.in. takie kwestie jak:

 • dochodzenie zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę, godziny nadliczbowe, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • czas pracy,
 • sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy,
 • sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, jak również regulacji wewnątrz zakładowych takich jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania,
 • sprawy dotyczące zakazu konkurencji w trakcie trwania, jak i po ustaniu stosunku pracy,
 • sprawy dotyczące mobbingu
 • dyskryminacja w zatrudnieniu
 • uprawnienia związane z rodzicielstwem,
 • zatrudnienie pracowników młodocianych,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy.