Prawo podatkowe


Prawo podatkowe jest to dziedzina prawa regulująca stosunki między jednostką a Państwem, której celem jest ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków.

Istotnym elementem życia jednostki, a przede wszystkim podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest kwestia prawidłowego rozliczania się z Państwem z zobowiązań podatkowych w sposób najmniej obciążający podatnika. W ramach świadczonych usług prawnych kancelaria oferuje profesjonalną pomoc sporządzając opinie prawne, w których dokonana jest analiza skutków podatkowych działań podejmowanych przez klienta. Nadto, kancelaria może wskazać alternatywne działania, które mogą zmniejszyć wysokość obciążeń podatkowych.

Nadto, kancelaria zajmuje się reprezentowaniem klientów przed organami skarbowymi i celnymi, reprezentowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym. oraz sporządzaniem pism, w tym:

  1. sporządzaniem środków odwoławczych od decyzji oraz postanowień organów podatkowych i celnych oraz reprezentowanie w postępowaniu przed organem I i II instancji;
  2. sporządzaniem wniosków do organów podatkowych o uzyskanie podatkowej interpretacji indywidualnej.