Prawo karne


Obejmuje przepisy dotyczące odpowiedzialności za przestępstwa tj. czyny zabronione pod groźbą kary, opisane m. in. w części szczególnej Kodeksu karnego charakteryzujące się szkodliwością społeczną w stopniu większym niż znikomy.

Do najważniejszych zbiorów przepisów regulujących zasady odpowiedzialności karnej, w tym ustalających katalog przestępstw czy rodzaje kar należą ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karno-skarbowy. Przepisy procedury karnej na wszystkich etapach postępowania reguluje natomiast ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Instytucje związane z wykonywaniem wymierzonej przez Sąd kary opisane są zaś w ustawie z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

Usługi świadczone przez Spółkę w zakresie prawa karnego dotyczą w szczególności:

  1. występowania w charakterze obrońcy podejrzanego (na etapie postępowania przygotowawczego) jak i oskarżonego (na etapie postępowania sądowego, we wszystkich instancjach, w tym przed Sądem Najwyższym),
  2. występowania w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego (na etapie postępowania przygotowawczego) jak i oskarżyciela posiłkowego (na etapie postępowania sądowego, we wszystkich instancjach, w tym przed Sądem Najwyższym),
  3. występowania w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego, w tym sporządzenia prywatnego aktu oskarżenia,
  4. prowadzenia spraw o wydanie wyroku łącznego,
  5. inicjowanie i występowania w imieniu Klienta w sprawach z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym w sprawie wniosku o zezwolenie na odbywanie karny pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w karze pozbawienia wolności, zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej czy wniosku o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
  6. inicjowanie i występowania w imieniu Klienta w sprawach o ułaskawienie,
  7. inicjowanie i występowania w imieniu Klienta w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie.