Prawo geologiczne i górnicze


Podstawowym źródłem prawa niniejszej problematyki pozostaje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze. Zgodnie z treścią ww. ustawy – określa ona m. in. zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż, prac geologicznych, podziemnego składowania dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów.

Śmigielski i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska świadczy szeroką pomoc prawną na gruncie niniejszej gałęzi prawnej, w szczególności związaną z uzyskaniem właściwej koncesji, reprezentacją klientów w trakcie toczących się postępowań administracyjnych (w tym także w sporządzaniu odwołań od decyzji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego), a także wydawaniem opinii prawnych dotyczących konkretnego stanu faktycznego.