Prawo lotnicze


Prawo lotnicze to jedna z gałęzi prawa regulująca stosunki prawne w lotnictwie cywilnym pomiędzy osobami fizycznymi jak i prawnymi (w  tym przewoźnikami lotniczymi, firmami ubezpieczeniowymi). Cechą charakterystyczną prawa lotniczego jest szeroko rozumiana problematyka opierająca się w głównej mierze o prawo międzynarodowe. Do istotnych źródeł prawa lotniczego w szczególności zaliczamy:

  1. w zakresie prawa wewnętrznego – ustawę z dnia 3 lipca 2002 roku – Prawo Lotnicze, Dziennik Urzędowy ULC, regulacje PAŻP, krajowe AIP IFR;
  2. w zakresie szeroko rozumianego prawa międzynarodowego: światowe i regionalne traktaty międzynarodowe, powszechnie uznawane zasady prawa międzynarodowego, dwustronne umowy między państwami oraz ustawy wewnętrzne państw, w tym między innymi: Konwencję Chicagowską 1944, regulacje EASA, regulacje EGD, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, MC99 (Konwencja Montrealska).

Twój lot był opóźniony o przynajmniej 3h a może odwołany z przyczyn zależnych od przewoźnika lotniczego ?

Wiedz, że zgonie z Rozporządzeniem (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych, za odwołany lot przysługuje Ci prawo do rekompensaty finansowej w wysokości od 250 do 600 euro.

Obsługa w zakresie prawa lotniczego obejmuje m.in. (katalog ma charakter przykładowy):

  1. reprezentowanie przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawach administracyjnych, w tym m. in. o uzyskanie certyfikatów, zezwoleń, licencji.
  2. pomoc w dochodzeniu odszkodowań w przypadku, opóźnienia, odwołania lotu bądź odmowy przyjęcia na pokład,
  3. reprezentowanie w postępowaniach przedsądowych przed przewoźnikiem lotniczym.
  4. pomoc prawną dla operatorów BSP (bezzałogowych statków powietrznych)
  5. przygotowanie i opiniowanie umów dotyczących statków powietrznych, w tym m. in. leasingu, najmu dzierżawy oraz umów związanych z prowadzeniem działalności lotniczej.
  6. przygotowywanie opinii i analiz prawnych z prawa lotniczego
  7. tworzenie i zmiany regulaminów przewoźników lotniczych