Rozwód


Małżeństwo, choć niezwykle piękne, stanowi jeden z najbardziej wymagających rodzajów związku. Niestety, jak pokazuje praktyka, nierzadko ma miejsce sytuacja, w której jeden lub obydwoje ze współmałżonków dąży do zerwania więzów lub po prostu dawne uczucia wygasły i małżonkowie nie żyją już „ze sobą” tylko „obok siebie”. Jeśli – pomimo starań – nie udaje się osiągnąć satysfakcjonującego obie strony porozumienia, wówczas rozwiązaniem może okazać się rozwód lub separacja.

 

Pomoc prawna w sprawach rozwodowych

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną obejmującą sprawy rozwodowe szereg kwestii związanych tym zagadnieniem. Wykorzystujemy zdobytą wiedzę i doświadczenie, by być realnym wsparciem dla naszych klientów, na każdym etapie procesu rozwodowego.

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

  • sporządzenie pozwu rozwodowego,
  • sporządzenie odpowiedzi na pozew,
  • reprezentowanie w negocjacjach rozwodowych,
  • pomoc w kwestiach związanych z ustalenie alimentów,
  • pomoc prawną w kwestiach ustalenia władzy rodzicielskiej oraz sposobu jej wykonania, ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • pomoc prawna w sprawie o ustalenie ojcostwa (jeśli to niezbędne).

 

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie to proces, podczas którego Sąd może orzec, że winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponosi jeden z małżonków lub oboje. Tego rodzaju sprawy rozwodowe są z reguły bardziej skomplikowane i czasochłonne. Winę małżonka należy udowodnić. W tym celu powołuje się świadków i przedstawia dowody w postaci zgromadzonych informacji, nagrań czy korespondencji czy dokumentacji medycznej.

Warto również nadmienić, że przez winę rozumie się takie zachowanie małżonka, które narusza obowiązki określone przepisami prawa lub zasadami współżycia małżeńskiego. Prowadzi ono w rezultacie do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Przyczynami rozwodu z orzeczeniem o winie są najczęściej: zdrada małżeńska, nadużywanie alkoholu lub innych środków odurzających, przemoc. Za winę nie uznaje się nagłej choroby współmałżonka, która uniemożliwiła realizację obowiązków małżeńskich.

 

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony przez Sąd w sytuacji, kiedy obie strony wyrażą na to zgodę. Takie postępowanie trwa krócej i jest mniej dotkliwe w sferze emocjonalnej i psychicznej. Tym bardziej, jeśli między małżonkami nie ma konfliktu w kwestii opieki nad dziećmi i wysokości alimentów.

 

Opieka nad dzieckiem i alimenty

Rozpad pożycia małżeńskiego w swoich skutkach nie dotyka jedynie współmałżonków. Często najważniejszą kwestią postępowania rozwodowego jest podjęcie właściwych ustaleń związanych z wychowaniem małoletnich dzieci.

Sąd może powierzyć opiekę nad dzieckiem rodzicowi, który daje większą gwarancję troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Zarówno matka, jak i ojciec mogą posiadać takie same kompetencje wychowawcze. Również sytuacja materialna nie powinna determinować decyzji sądu w tym przedmiocie. Różnica warunków materialnych może zostać wyrównana przez rozłożenie ciężaru kosztów utrzymania dziecka na obie strony.

W wyroku rozwodowym Sąd może również orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Biorąc pod uwagę okoliczności i przede wszystkim dobro dziecka może zdecydować się na zastosowanie kilku rozwiązań:

  1. powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom,
  2. powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając przy tym władzę drugiego,
  3. pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców,
  4. zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców.

Prawo rodzinne, konkretnie przepis art. 133 § 1 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać.

Wysokość alimentów można ustalić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest sporządzenie umowy cywilnej, w której jedno z rodziców zobowiązuje się do comiesięcznego przekazywania określonej kwoty na rzecz dziecka. Drugim sposobem jest droga sądowa. To sąd określa kwotę świadczenia, biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe rodzica.

W przypadku, kiedy rodzice sprawują wspólną pieczę nad małoletnim dzieckiem (opieka naprzemienna), mają podobną sytuację materialną, to sąd może odstąpić od ustalenia alimentów. Zakłada się wtedy sytuację, kiedy to rodzice w równym stopniu ponoszą koszty wychowania dziecka.

 

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego może się odbyć na drodze polubownej lub sądowej. Mylnym jest powszechne twierdzenie, że takiego podziału można dokonać tylko po orzeczonym rozwodzie. Jest on możliwy również w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Majątek wspólny małżonków powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa. W jego skład wchodzą przedmioty majątkowe, które zostały nabyte ( przez oboje małżonków lub jednego z nich) w czasie trwania wspólności majątkowej. Podział takiego majątku wspólnego zmierza do tego, aby konkretne elementy majątku stały się własnością wyłącznie jednego małżonka.

Warto pamiętać, że podział obejmuje tylko aktywa, a nie pasywa, do których należą kredyty. Sąd przyznając jednemu z małżonków nieruchomość, nie będzie rozstrzygał, który z nich będzie spłacał kredyt zaciągnięty przez oboje na jej zakup.

Sprawy rozwodowe niejednokrotnie okazują się być skomplikowanymi i czasochłonnymi postępowaniami. Jeśli zależy Państwu na sprawnym przeprowadzeniu postępowania rozwodowego, to bez wątpienia powinni Państwo skorzystać z pomocy profesjonalistów. Kancelaria Adwokacka Smigielski i Partnerzy to zespół doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Dla naszych klientów jesteśmy wsparciem na każdym etapie trudnego i stresującego postępowania sądowego. Bez względu na jego przedmiot, dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają osiągać oczekiwane rezultaty.