Prawo spadkowe


Śmierć bliskiej osoby, niezależnie od okoliczności, jest trudnym i pociągającym za sobą wiele zmian doświadczeniem. Z prawnego punktu widzenia sytuacja ta nakłada na nas szereg obowiązków, a jednym z najważniejszych jest przeprowadzenie postępowania spadkowego i uregulowanie sytuacji majątkowej po zmarłym przodku.

Zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby będącej ich podmiotem określa prawo spadkowe, które jest jednym z działów prawa cywilnego. Zapisy prawne określają przede wszystkim zakres uprawnień, które podlegają dziedziczeniu. Wyróżnić można  się dwa rodzaje dziedziczenia: dziedziczenie ustawowe i dziedziczenie testamentowe. W pierwszym przypadku nie jest potrzebna ingerencja samego spadkodawcy. To przepisy prawa regulują kolejność dochodzenia do spadku przez osoby spokrewnione, bliższe i dalsze. W przypadku dziedziczenia testamentowego istotną rolę odgrywa wola spadkodawcy. Ma on prawo zapisać w testamencie swój majątek każdej, wybranej przez siebie osobie. Nie ma tutaj znaczenia stopień pokrewieństwa czy inne zależności.

Otwarcie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy. W tym właśnie momencie dochodzi do nabycia spadku przez spadkobiercę. Od momentu dowiedzenia się o tym, że został on powołany do dziedziczenia biegnie termin 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Takie oświadczenie o przyjęcie lub odrzucenie spadku składa się przed sądem lub notariuszem. Jeżeli spadkobierca nie złoży oświadczenia w terminie, uznaje się, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Sprawy spadkowe obejmują przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Czym w ogóle jest spadek? Jego przedmiot obejmuje ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci. Są to przede wszystkim przedmioty i prawa majątkowe, do których należą m.in.: nieruchomości i ruchomości, aktywa, obligacje, lokaty, prywatne rzeczy, roszczenia o wykup, o naprawienie szkody majątkowej, roszczenia windykacyjne, długi.

Każde sprawy spadkowe podzielone są na dwa etapy:

  1. stwierdzenie nabycia spadku – ustalenie, kto i w jakiej części dziedziczy spadek,
  2. dział spadku – podział poszczególnych składników majątku zmarłego między spadkobierców.

 

Sprawy spadkowe – zakres pomocy prawnej Kancelarii

Kancelaria Adwokacka prowadzi kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa spadkowego. Usługi Kancelarii obejmują wsparcie prawne na każdym etapie postępowania spadkowego.

Naszą specjalizacją są sprawy spadkowe, których zakres obejmuje, m.in.:

  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • odrzucenie spadku,
  • zachowek,
  • wydziedziczenie,
  • zabezpieczenie spadku,
  • długi spadkowe po osobie zmarłej,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Kancelaria świadczy również pomoc w sprawach dotyczących kwestionowania ważności testamentów czy dochodzeniu praw do spadku po latach.

Prawo spadkowe to skomplikowana dział prawa cywilnego. Działania, które są wykonywane w jego zakresie wymagają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Tym bardziej w przypadku, kiedy kwestie spadkowe nie zostały uregulowane przed śmiercią spadkodawcy. Nasza Kancelaria adwokacka z siedzibą w Łodzi oferuje profesjonalne wsparcie prawne w kwestiach obejmujących sprawy spadkowe. Pomagamy w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, dokonywaniu niezbędnych formalności, reprezentujemy klientów przed sądem.