Wypadki komunikacyjne (zadośćuczynienie i odszkodowanie)


Co do zasady osobie poszkodowanej na skutek wypadku komunikacyjnego przysługuje od zobowiązanego do naprawienia szkody stosowne odszkodowanie  (m. in. w postaci zwrotu wydatków uiszczonych w związku z leczeniem poszkodowanego, odszkodowanie za utracony zarobek poszkodowanego). Ponadto osoba poszkodowana w wyniku wypadku komunikacyjnego może dochodzić także zadośćuczynienia za doznaną w jego wyniku krzywdę (zgodnie z treścią art. 445 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny „W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”).

Na gruncie niniejszej problematyki Śmigielski i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska udziela pomocy prawnej m. in. w zakresie:

  • badania zasadności roszczeń (w szczególności w kontekście możliwości wystąpienia instytucji przedawnienia) oraz ustalania ich wysokości,
  • ustalenia podmiotu zobowiązanego do wypłaty dochodzonych roszczeń;
  • kompleksowej analizy akt szkodowych;
  • reprezentacji klienta w trakcie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez Ubezpieczyciela (w postaci kontaktu, korespondencji z Ubezpieczycielem);
  • reprezentacji klienta w trakcie negocjacji ugodowych;
  • reprezentacji klienta (w przypadku wystąpienia z powództwem na drogę sądową) przed Sądem I i II instancji.