Zostałem oskarżonym – co robić?


  • Jako oskarżonemu przysługuje Ci prawo do obrony. Oznacza to, że możesz korzystać z pomocy maksymalnie 3 obrońców.
  • Jeśli nie jesteś w stanie pokryć kosztów związanych z obroną, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu,
  • pamiętaj, że dopóki Twoja wina nie zostanie Ci udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem – jesteś niewinny!
  • nie masz obowiązku dowodzić swojej niewinności ani też dostarczania dowodów na swoją niekorzyść!
  • masz prawo żądać, aby w Twoim przesłuchaniu uczestniczył obrońca,
  • jeśli nie władasz w stopniu dostatecznym językiem polski przysługuje Ci prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza,
  • jako oskarżony jesteś obowiązany m.in. poddać się oględzin o zewnętrznym ciała, umożliwić pobranie odcisków palców, sfotografowanie oraz okazanie w celach rozpoznawczych innym osobom,
  • stawiaj się na każde wezwanie w toku postępowania! Nieusprawiedliwione niestawiennictwo może skutkować Twoim zatrzymaniem i przymusowym sprowadzeniem,
  • masz prawo do zapoznania się z aktami sprawy, składania wniosków dowodowych, uczestniczenia w czynnościach dowodowych, do zadawania pytań i ustosunkowania się do wszystkich twierdzeń i zarzutów,
  • organ prowadzący postępowanie ma obowiązek poinformować Cię o przysługujących Ci prawach.