Zostałem świadkiem – co robić?


  • Jeśli zostałeś wezwany na rozprawę w charakterze świadka pamiętaj, że masz obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu i czasie.
  • Nie zapomnij o zabraniu ze sobą dowodu osobistego.
  • Jeśli Twoje zeznania mają odbyć się w godzinach Twojej pracy, pracodawca po okazaniu mu imiennego wezwania ma obowiązek umożliwić Ci uczestniczenie w tej czynności.
  • Jeśli nie możesz stawić się w wyznaczonym terminie, koniecznie poinformuj o tym sąd (pisemnie lub telefonicznie), w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa sąd może nałożyć karę porządkową, a nawet zarządzić przymusowa doprowadzenie.
  • Jeśli nie stawiłeś się na wezwanie sądu i została na Ciebie nałożona kara porządkowa, w terminie tygodnia (ewentualnie na kolejnym posiedzeniu, na które zostałeś wezwany) możesz usprawiedliwić swoją nieobecność.
  • Mów prawdę i nie zatajaj żadnych faktów – składanie fałszywych zeznań stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • Jeśli strona w postępowaniu, w którym składasz zeznania, jest dla Ciebie bliska (jest Twoim małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, bądź osobą, z którą pozostajesz w stosunku przysposobienia), przysługuje Ci prawo do odmowy zeznań.
  • Jeśli odpowiedź na zadane Ci pytanie mogłaby narazić Ciebie albo bliską Ci osobę na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową, masz prawo odmówić odpowiedzi na pytanie.
  • Jako świadek (niezależnie od tego, czy danego dnia złożysz zeznania, czy też nie; decydujący jest sam fakt stawiennictwa), masz prawo żądać zwrotu wydatków za podróż, kosztów noclegu i utraconych zarobków związanych ze stawiennictwem w sądzie. Wniosek o zwrot kosztów należy złożyć do nie później niż w ciągu 3 dni po złożeniu zeznań – najlepiej na rozprawie.